‫100 [صد]‬

‫قیدها‬
100 [sto]

Learn Slovene
Adverbi (prislovi)
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫یک بار تاکنون – هرگز (هیچوقت)‬
Learn Slovene
‫آیا تا به حال در برلین بوده اید؟‬
Learn Slovene
‫نه، هرگز.‬
Learn Slovene
 
‫کسی – هیچکس‬
Learn Slovene
‫شما اینجا کسی را می شناسید؟‬
Learn Slovene
‫نه، من اینجا کسی را نمی شناسم.‬
Learn Slovene
 
‫هنوز هم – دیگر نه‬
Learn Slovene
‫شما مدت بیشتری اینجا می مانید؟‬
Learn Slovene
‫نه، من دیگر زیاد اینجا نمی مانم.‬
Learn Slovene
 
‫مقداری دیگر – بیشتر از این نه‬
Learn Slovene
‫می خواهید مقداری دیگر بنوشید؟‬
Learn Slovene
‫نه، بیش از این نمی خواهم.‬
Learn Slovene
 
‫تا حالا مقداری – هنوز هیچ‬
Learn Slovene
‫شما چیزی خورده اید؟‬
Learn Slovene
‫نه، هنوز هیچ چیز نخورده ام.‬
Learn Slovene
 
‫کس دیگر – هیچ کس دیگر‬
Learn Slovene
‫کس دیگری قهوه می خواهد؟‬
Learn Slovene
‫نه، دیگر کسی نمی خواهد.‬
Learn Slovene