‫97 [نود و هفت]‬

‫حروف ربط 4‬
97 [sedemindevetdeset]

Learn Slovene
Vezniki 4
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫با وجود اینکه تلویزیون روشن بود، او (مرد) خوابش برد.‬
Learn Slovene
‫با وجود اینکه دیروقت بود، او (مرد) ماند.‬
Learn Slovene
‫با وجود اینکه قرار داشتیم، او (مرد) نیامد.‬
Learn Slovene
 
‫تلویزیون روشن بود. با وجود این او (مرد) خوابش برد.‬
Learn Slovene
‫دیر وقت بود. با وجود این او (مرد) ماند.‬
Learn Slovene
‫ما با هم قرار ملاقات داشتیم. با وجود این او (مرد) نیامد.‬
Learn Slovene
 
‫با وجود اینکه گواهینامه ی رانندگی ندارد، او (مرد) رانندگی می کند.‬
Learn Slovene
‫با وجود اینکه خیابان لغزنده بود، او (مرد) با سرعت رانندگی می کند.‬
Learn Slovene
‫با وجود اینکه مست است، او (مرد) با دوچرخه می رود.‬
Learn Slovene
 
‫او (مرد) گواهینامه ندارد. با وجود این او (مرد) رانندگی می کند.‬
Learn Slovene
‫خیابان لغزنده هستند. باوجود این او (مرد) تند می راند.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) مست است. با وجود این او (مرد) با دوچرخه می رود.‬
Learn Slovene
 
‫با اینکه تحصیل کرده است، او (زن) کار پیدا نمی کند.‬
Learn Slovene
‫با اینکه او (زن) درد دارد، به دکتر نمی رود.‬
Learn Slovene
‫با اینکه او (زن) پول ندارد، ماشین می خرد.‬
Learn Slovene
 
‫او تحصیل کرده است. با وجود این او (زن) کار پیدا نمی کند.‬
Learn Slovene
‫او (زن) درد دارد. با وجود این او (زن) به دکتر مراجعه نمی کند.‬
Learn Slovene
‫او (زن) پول ندارد. با وجود این او (زن) یک خودرو می خرد.‬
Learn Slovene