‫95 [نود و پنج]‬

‫حروف ربط 2‬
95 [petindevetdeset]

Learn Slovene
Vezniki 2
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫او (زن) از چه موقع دیگه کار نمی کند؟‬
Learn Slovene
‫از زمان ازدواجش؟‬
Learn Slovene
‫بله، او از وقتی که ازدواج کرده است، دیگر کار نمی کند.‬
Learn Slovene
 
‫او (مؤنث) از زمانی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی کند.‬
Learn Slovene
‫از زمانی که آنها با هم آشنا شدند خوشبخت هستند.‬
Learn Slovene
‫از وقتی بچه دار شده اند بندرت بیرون می آیند .‬
Learn Slovene
 
‫او (مونث) چه موقع تلفن می کند؟‬
Learn Slovene
‫در حین رانندگی؟‬
Learn Slovene
‫بله، هنگامی که رانندگی می کند.‬
Learn Slovene
 
‫او (زن) هنگام رانندگی تلفن می زند.‬
Learn Slovene
‫او همزمان با اتو کردن تلویزیون تماشا می کند.‬
Learn Slovene
‫او (مؤنث) ضمن انجام تکالیف مدرسه موسیقی گوش میدهد.‬
Learn Slovene
 
‫من موقعی که عینک نمی زنم هیچ چیز نمی بینم.‬
Learn Slovene
‫من موقعی که موسیقی بلند است هیچ چیز نمی فهمم.‬
Learn Slovene
‫من موقعی که سرما خورده ام هیچ بویی را احساس نمی کنم.‬
Learn Slovene
 
‫موقعی که باران می بارد ما تاکسی سوار می شویم.‬
Learn Slovene
‫اگر در بخت آزمایی ببریم، به دور دنیا سفر می کنیم.‬
Learn Slovene
‫اگر او به زودی نیاید ما غذا را شروع می کنیم.‬
Learn Slovene