‫94 [نود و چهار]‬

‫حروف ربط 1‬
94 [štiriindevetdeset]

Learn Slovene
Vezniki 1
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫صبر کن تا باران متوقف شود.‬
Learn Slovene
‫صبر کن تا من کارم تمام شود.‬
Learn Slovene
‫صبر کن تا او برگردد.‬
Learn Slovene
 
‫من صبر می کنم تا موهایم خشک شوند.‬
Learn Slovene
‫من صبر می کنم تا فیلم تمام شود.‬
Learn Slovene
‫من صبر می کنم تا چراغ راهنما سبز شود.‬
Learn Slovene
 
‫ تو کی به مسافرت می روی؟‬
Learn Slovene
‫پیش از تعطیلات تابستانی؟‬
Learn Slovene
‫بله، پیش از آنکه تعطیلات تابستانی شروع شوند.‬
Learn Slovene
 
‫پیش از آنکه زمستان شروع شود، سقف را تعمیر کن.‬
Learn Slovene
‫پیش از آنکه سر میز بنشینی، دست هایت را بشوی.‬
Learn Slovene
‫پیش از آنکه خارج شوی، پنجره را ببند.‬
Learn Slovene
 
‫کی به خانه می آیی؟‬
Learn Slovene
‫بعد از کلاس درس؟‬
Learn Slovene
‫بله، بعد از اینکه کلاس درس تمام شد.‬
Learn Slovene
 
‫بعد ازاینکه او (مذکر) تصادف کرد دیگر نتوانست کار کند.‬
Learn Slovene
‫بعد از اینکه او (مرد) کارش را از دست داد به آمریکا رفت.‬
Learn Slovene
‫بعد از اینکه او (مرد) به آمریکا رفت ثروتمند شد.‬
Learn Slovene