‫93 [نود و سه]‬

‫جملات وابسته با آیا‬
93 [triindevetdeset]

Learn Slovene
Odvisni stavki z ali
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫ من نمی دانم آیا او (مذکر) مرا دوست دارد.‬
Learn Slovene
‫ من نمی دانم آیا او (مذکر) بر می گردد.‬
Learn Slovene
‫ من نمی دانم آیا او (مذکر) به من تلفن می کند.‬
Learn Slovene
 
‫آیا او (مذکر) مرا دوست دارد؟‬
Learn Slovene
‫آیا او (مذکر) برمی گردد؟‬
Learn Slovene
‫آیا او (مذکر) به من زنگ خواهد زد؟‬
Learn Slovene
 
‫من از خودم سئوال می کنم آیا او (مذکر) به من فکر می کند.‬
Learn Slovene
‫من از خودم سئوال می کنم آیا او (مذکر) کس دیگری را دارد.‬
Learn Slovene
‫من از خودم سئوال می کنم آیا او (مذکر) دروغ می گوید.‬
Learn Slovene
 
‫آیا او (مذکر) به من فکر می کند؟‬
Learn Slovene
‫آیا او (مذکر) فرد (مؤنث) دیگری را دارد؟‬
Learn Slovene
‫آیا او (مذکر) واقعیت را می گوید؟‬
Learn Slovene
 
‫من تردید دارم که آیا او (مذکر) مرا واقعاً دوست دارد.‬
Learn Slovene
‫من تردید دارم که آیا او (مذکر) برایم نامه بنویسد.‬
Learn Slovene
‫من تردید دارم که آیا او (مذکر) با من ازدواج می کند.‬
Learn Slovene
 
‫آیا او (مذکر) واقعاً از من خوشش می آید؟‬
Learn Slovene
‫ آیا او (مذکر) برایم نامه می نویسد؟‬
Learn Slovene
‫ آیا او (مذکر) با من ازدواج می کند؟‬
Learn Slovene