‫91 [نود و یک]‬

‫جملات وابسته با که 1‬
91 [enaindevetdeset]

Learn Slovene
Odvisni stavki z da 1
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫فردا احتمالاً هوا بهتر می شود.‬
Learn Slovene
‫از کجا این موضوع را می دانید؟‬
Learn Slovene
‫امیدوارم که هوا بهتر بشود.‬
Learn Slovene
 
‫او(مذکر) یقیناً می آید.‬
Learn Slovene
‫آیا این مسلم است؟‬
Learn Slovene
‫من می دانم که او (مرد) می آید.‬
Learn Slovene
 
‫او (مرد) مطمئناً تلفن می کند.‬
Learn Slovene
‫واقعاً؟‬
Learn Slovene
‫من فکر می کنم که او (مرد) تلفن می کند.‬
Learn Slovene
 
‫این شراب یقیناً قدیمی است.‬
Learn Slovene
‫این را شما دقیقاً می دانید؟‬
Learn Slovene
‫من احتمال می دهم که شراب قدیمی است.‬
Learn Slovene
 
‫رییس ما خوش تیپ می باشد.‬
Learn Slovene
‫نظر شما این است؟‬
Learn Slovene
‫به نظر من که او حتی بسیار خوش تیپ است.‬
Learn Slovene
 
‫رئیس حتماً یک دوست دختر دارد.‬
Learn Slovene
‫واقعاً چنین فکری می کنید؟‬
Learn Slovene
‫خیلی احتمال دارد که او یک دوست دختر داشته باشد.‬
Learn Slovene