‫89 [هشتاد و نه]‬

‫امری 1‬
89 [devetinosemdeset]

Learn Slovene
Imperativ 1
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫تو خیلی تنبلی – اینقدر تنبل نباش!‬
Learn Slovene
‫تو خیلی می خوابی – اینقدر نخواب!‬
Learn Slovene
‫تو دیر می آیی – اینقدر دیر نیا!‬
Learn Slovene
 
‫تو با صدای بلند می خندی – اینقدر بلند نخند!‬
Learn Slovene
‫تو آهسته حرف میزنی – اینقدر آهسته حرف نزن!‬
Learn Slovene
‫تو خیلی (مشروب) می نوشی – اینقدر ننوش!‬
Learn Slovene
 
‫تو خیلی سیگار می کشی – اینقدر سیگار نکش!‬
Learn Slovene
‫تو خیلی کار می کنی – اینقدر کار نکن!‬
Learn Slovene
‫تو خیلی سریع رانندگی می کنی – اینقدر سریع نران!‬
Learn Slovene
 
‫آقای مولر، بلند شوید!‬
Learn Slovene
‫آقای مولر، بنشینید!‬
Learn Slovene
‫آقای مولر، درجای خود بشینید!‬
Learn Slovene
 
‫صبر داشته باشید!‬
Learn Slovene
‫آرام باشید (عجله نکنید)!‬
Learn Slovene
‫یک لحظه صبر کنید!‬
Learn Slovene
 
‫مواظب باشید!‬
Learn Slovene
‫وقت شناس باشید!‬
Learn Slovene
‫احمق نباشید!‬
Learn Slovene