‫88 [هشتاد و هشت]‬

‫زمان گذشته افعال معین 2‬
88 [oseminosemdeset]

Learn Slovene
Oblike modalnih glagolov za preteklost 2
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫پسرم نمی خواست با عروسک بازی کند.‬
Learn Slovene
‫دخترم نمی خواست فوتبال بازی کند.‬
Learn Slovene
‫همسرم نمی خواست با من شطرنج بازی کند.‬
Learn Slovene
 
‫فرزندانم نمی خواستند به پیاده روی بروند.‬
Learn Slovene
‫آنها نمی خواستند اتاق را مرتب کنند.‬
Learn Slovene
‫آنها نمی خواستند به رختخواب بروند.‬
Learn Slovene
 
‫او(مذکر) اجازه نداشت بستنی بخورد.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) اجازه نداشت شکلات بخورد.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) اجازه نداشت آب نبات بخورد.‬
Learn Slovene
 
‫من اجازه داشتم برای خودم آرزویی بکنم.‬
Learn Slovene
‫من اجازه داشتم برای خودم لباس بخرم.‬
Learn Slovene
‫من اجازه داشتم یک شکلات مغزدار بردارم.‬
Learn Slovene
 
‫اجازه داشتی در هواپیما سیگار بکشی؟‬
Learn Slovene
‫اجازه داشتی در بیمارستان آبجو بنوشی؟‬
Learn Slovene
‫اجازه داشتی سگ را با خودت به هتل ببری؟‬
Learn Slovene
 
‫بچه ها در تعطیلات اجازه داشتند مدت زیادی بیرون باشند.‬
Learn Slovene
‫آنها اجازه داشتند مدت زیادی در حیاط بازی کنند.‬
Learn Slovene
‫آنها اجازه داشتند مدت زیادی (تا دیروقت) بیدار باشند.‬
Learn Slovene