‫87 [هشتاد و هفت]‬

‫زمان گذشته افعال معین 1‬
87 [sedeminosemdeset]

Learn Slovene
Oblike modalnih glagolov za preteklost 1
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫ما بایستی به گلها آب می دادیم.‬
Learn Slovene
‫ما بایستی آپارتمان را مرتب می کردیم.‬
Learn Slovene
‫ما بایستی ظروف غذا را می شستیم.‬
Learn Slovene
 
‫آیا شما مجبور به پرداخت صورت حساب بودید؟‬
Learn Slovene
‫آیا شما مجبور به پرداخت ورودی بودید؟‬
Learn Slovene
‫آیا شما مجبور به پرداخت جریمه بودید؟‬
Learn Slovene
 
‫چه کسی باید خداحافظی می کرد؟‬
Learn Slovene
‫چه کسی باید زود به خانه می رفت؟‬
Learn Slovene
‫چه کسی باید با قطار می رفت؟‬
Learn Slovene
 
‫ما نمی خواستیم مدت زیادی بمانیم.‬
Learn Slovene
‫ما هیچ چیزی نمی خواستیم بنوشیم.‬
Learn Slovene
‫ما نمی خواستیم مزاحم بشویم.‬
Learn Slovene
 
‫من می خواستم الان تلفن کنم.‬
Learn Slovene
‫من می خواستم تاکسی سفارش بدهم.‬
Learn Slovene
‫چون می خواستم به خانه بروم.‬
Learn Slovene
 
‫من فکر کردم تو می خواستی به همسرت تلفن کنی.‬
Learn Slovene
‫من فکر کردم تو می خواستی به اطلاعات تلفن کنی.‬
Learn Slovene
‫من فکر کردم تو می خواستی یک پیتزا سفارش دهی.‬
Learn Slovene