‫86 [هشتاد و شش]‬

‫سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 2‬
86 [šestinosemdeset]

Learn Slovene
Spraševanje – preteklost 2
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫ تو کدام کراوات را زده بوده ای؟‬
Learn Slovene
‫تو کدام خودرو را خریده بوده ای؟‬
Learn Slovene
‫ تو اشتراک کدام روزنامه را گرفته ای؟‬
Learn Slovene
 
‫ شما چه کسی را دیده اید؟‬
Learn Slovene
‫ شما با چه کسی ملاقات کرده اید؟‬
Learn Slovene
‫ شما چه کسی را شناخته اید؟‬
Learn Slovene
 
‫ شما چه موقع از خواب بلند شده اید؟‬
Learn Slovene
‫شما چه موقع شروع کرده اید؟‬
Learn Slovene
‫شما چه موقع کار را متوقف کرده اید؟‬
Learn Slovene
 
‫شما چرا بیدار شده اید؟‬
Learn Slovene
‫چرا شما معلم شده اید؟‬
Learn Slovene
‫چرا شما سوار تاکسی شده اید؟‬
Learn Slovene
 
‫شما از کجا آمده اید؟‬
Learn Slovene
‫شما به کجا رفته اید؟‬
Learn Slovene
‫شما کجا بوده اید؟‬
Learn Slovene
 
‫تو به چه کسی کمک کرده ای؟‬
Learn Slovene
‫ تو به چه کسی نامه نوشته ای؟‬
Learn Slovene
‫ تو به چه کسی جواب داده ای؟‬
Learn Slovene