‫85 [هشتاد و پنج]‬

‫سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 1‬
85 [petinosemdeset]

Learn Slovene
Spraševanje – preteklost 1
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫شما چقدر نوشیده اید؟‬
Learn Slovene
‫شما چقدر کار کرده اید؟‬
Learn Slovene
‫شما چقدر نوشته اید؟‬
Learn Slovene
 
‫شما چطور خوابیدید؟‬
Learn Slovene
‫شما چگونه در امتحان قبول شده اید؟‬
Learn Slovene
‫شما چگونه راه را پیدا کرده اید؟‬
Learn Slovene
 
‫ شما با چه کسی صحبت کرده اید؟‬
Learn Slovene
‫ شما با چه کسی قرار ملاقات گذاشته اید؟‬
Learn Slovene
‫ شما با کی جشن تولد گرفته اید؟‬
Learn Slovene
 
‫ شما کجا بوده اید؟‬
Learn Slovene
‫شما کجا زندگی می کرده اید؟‬
Learn Slovene
‫ شما کجا کار می کرده اید؟‬
Learn Slovene
 
‫ شما چه توصیه ای کرده اید؟‬
Learn Slovene
‫ شما چی خورده اید؟‬
Learn Slovene
‫ شما چه اطلاعاتی (تجربه ای) کسب کرده اید؟‬
Learn Slovene
 
‫ شما با چه سرعتی رانندگی می کرده اید؟‬
Learn Slovene
‫ شما چه مدت پرواز کرده اید؟‬
Learn Slovene
‫ شما تا چه ارتفاعی پریده اید؟‬
Learn Slovene