‫83 [هشتاد و سه]‬

‫گذشته (زمان گذشته) 3‬
83 [triinosemdeset]

Learn Slovene
Preteklost 3
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫تلفن زدن‬
Learn Slovene
‫من تلفن زده ام.‬
Learn Slovene
‫من تمام مدت تلفن صحبت می کرده ام.‬
Learn Slovene
 
‫سئوال کردن‬
Learn Slovene
‫من سئوال کرده ام.‬
Learn Slovene
‫من همیشه سوال می کرده ام.‬
Learn Slovene
 
‫تعریف کردن‬
Learn Slovene
‫من تعریف کرده ام.‬
Learn Slovene
‫من تمام داستان را تعریف کرده ام.‬
Learn Slovene
 
‫یاد گرفتن‬
Learn Slovene
‫من یاد گرفته ام.‬
Learn Slovene
‫من تمام شب را مشغول یادگیری بوده ام.‬
Learn Slovene
 
‫کار کردن‬
Learn Slovene
‫من کار کرده ام.‬
Learn Slovene
‫من تمام روز را کار کرده ام.‬
Learn Slovene
 
‫غذا خوردن‬
Learn Slovene
‫من غذا خورده ام.‬
Learn Slovene
‫من تمام غذا را خورده ام.‬
Learn Slovene