‫82 [هشتاد و دو]‬

‫گذشته (زمان گذشته) 2‬
82 [dvainosemdeset]

Learn Slovene
Preteklost 2
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫تو مجبور بودی یک آمبولانس صدا کنی؟‬
Learn Slovene
‫تو مجبور بودی پزشک را خبر کنی؟‬
Learn Slovene
‫تو مجبور بودی پلیس را خبر کنی؟‬
Learn Slovene
 
‫ شما شماره تلفن را دارید؟ تا الان من شماره را داشتم.‬
Learn Slovene
‫ شما آدرس را دارید؟ تا الان من آن را داشتم.‬
Learn Slovene
‫ شما نقشه شهر را داری؟ تا الان من آن را داشتم.‬
Learn Slovene
 
‫او (مرد) سر وقت آمد؟ او (مرد) نتوانست سر وقت بیاید.‬
Learn Slovene
‫ او (مرد)راه را پیدا کرد؟ او (مرد) نتوانست راه را پیدا کند.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) متوجه صحبت تو شد؟ او (مرد) نتوانست صحبت مرا بفهمد.‬
Learn Slovene
 
‫چرا تو نتوانستی به موقع بیایی؟‬
Learn Slovene
‫چرا تو نتوانستی راه را پیدا کنی؟‬
Learn Slovene
‫چرا تو نتوانستی صحبت هایش را متوجه شوی؟‬
Learn Slovene
 
‫ من نتوانستم بموقع بیایم زیرا هیچ اتوبوسی حرکت نمی کرد.‬
Learn Slovene
‫من نتوانستم راه را پیدا کنم زیرا نقشه شهر را نداشتم.‬
Learn Slovene
‫من حرفش را نفهمیدم زیرا صدای آهنگ بلند بود.‬
Learn Slovene
 
‫من مجبور بودم یک تاکسی سوار شوم.‬
Learn Slovene
‫من مجبور بودم یک نقشه شهر بخرم.‬
Learn Slovene
‫من مجبور بودم رادیو را خاموش کنم.‬
Learn Slovene