‫80 [هشتاد]‬

‫صفت ها 3‬
80 [osemdeset]

Learn Slovene
Adjektiv (pridevnik) 3
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫او (مؤنث) یک سگ دارد.‬
Learn Slovene
‫سگ بزرگی است.‬
Learn Slovene
‫او (مؤنث) یک سگ بزرگ دارد.‬
Learn Slovene
 
‫او یک خانه دارد.‬
Learn Slovene
‫خانه کوچکیست.‬
Learn Slovene
‫او (مؤنث) یک خانه کوچک دارد.‬
Learn Slovene
 
‫او (مذکر) در یک هتل زندگی می کند.‬
Learn Slovene
‫هتل ارزانی است.‬
Learn Slovene
‫او در یک هتل ارزان زندگی می کند.‬
Learn Slovene
 
‫او یک خودرو دارد.‬
Learn Slovene
‫خودرو گرانیست.‬
Learn Slovene
‫او یک خودروی گران دارد.‬
Learn Slovene
 
‫او (مرد) یک رمان می خواند.‬
Learn Slovene
‫رمان خسته کننده است.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) یک رمان خسته کننده می خواند.‬
Learn Slovene
 
‫او (مؤنث) یک فیلم تماشا می کند.‬
Learn Slovene
‫فیلم مهیجی است.‬
Learn Slovene
‫او (مؤنث) یک فیلم مهیج تماشا می کند.‬
Learn Slovene