‫76 [هفتاد و شش]‬

‫ دلیل آوردن برای چیزی 2‬
76 [šestinsedemdeset]

Learn Slovene
nekaj utemeljiti (pojasniti, argumentirati) 2
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫چرا تو نیامدی؟‬
Learn Slovene
‫من مریض بودم.‬
Learn Slovene
‫من نیامدم زیرا مریض بودم.‬
Learn Slovene
 
‫چرا او (مونٍث) نیامده؟‬
Learn Slovene
‫او (مونٍث) خسته بود.‬
Learn Slovene
‫او (مونٍث) نیامد، چون خسته بود.‬
Learn Slovene
 
‫چرا او (مذکر) نیامده؟‬
Learn Slovene
‫او (مرد) حوصله نداشت.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) نیامد زیرا حوصله نداشت.‬
Learn Slovene
 
‫چرا شما نیامدید؟‬
Learn Slovene
‫خودروی ما خراب است.‬
Learn Slovene
‫ما نیامدیم چون خودرویمان خراب است.‬
Learn Slovene
 
‫چرا مردم نیامدند؟‬
Learn Slovene
‫آنها به قطار نرسیدند.‬
Learn Slovene
‫آنها نیامدند، زیرا به قطار نرسیدند.‬
Learn Slovene
 
‫چرا تو نیامدی؟‬
Learn Slovene
‫اجازه نداشتم.‬
Learn Slovene
‫من نیامدم زیرا اجازه نداشتم.‬
Learn Slovene