‫73 [هفتادوسه]‬

‫اجازه داشتن برای انجام کاری‬
73 [triinsedemdeset]

Learn Slovene
nekaj smeti (nekaj lahko)
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫ تو اجازه داری رانندگی کنی؟‬
Learn Slovene
‫ تو اجازه داری مشروبات الکلی بنوشی؟‬
Learn Slovene
‫ تو اجازه داری تنها به خارج سفر کنی؟‬
Learn Slovene
 
‫اجازه داشتن‬
Learn Slovene
‫اجازه هست اینجا سیگار بکشیم؟‬
Learn Slovene
‫اینجا سیگار کشیدن مجاز است؟‬
Learn Slovene
 
‫ می توان با کارت اعتباری پرداخت نمود؟‬
Learn Slovene
‫ می توان با چک پرداخت کرد؟‬
Learn Slovene
‫ فقط نقد پرداختن مجاز است؟‬
Learn Slovene
 
‫می توانم لحظه ای تلفن بزنم؟‬
Learn Slovene
‫می توانم لحظه ای یک سوال کنم؟‬
Learn Slovene
‫می توانم لحظه ای چیزی بگویم؟‬
Learn Slovene
 
‫او (مذکر) اجازه ندارد در پارک بخوابد.‬
Learn Slovene
‫او (مذکر) اجازه ندارد در خودرو بخوابد.‬
Learn Slovene
‫او (مذکر) اجازه ندارد درایستگاه قطار بخوابد.‬
Learn Slovene
 
‫اجازه داریم بنشینیم؟‬
Learn Slovene
‫اجازه داریم لیست غذا را داشته باشیم؟‬
Learn Slovene
‫اجازه داریم جدا پرداخت نمائیم؟‬
Learn Slovene