‫72 [هفتادودو]‬

‫چیزی که باید انجام گیرد‬
72 [dvainsedemdeset]

Learn Slovene
nekaj morati
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫بایستن‬
Learn Slovene
‫من باید نامه را بفرستم.‬
Learn Slovene
‫من باید پول هتل را پرداخت نمایم.‬
Learn Slovene
 
‫تو باید صبح زود از خواب بلند شوی.‬
Learn Slovene
‫تو باید خیلی کار کنی.‬
Learn Slovene
‫تو باید وقت شناس باشی.‬
Learn Slovene
 
‫او باید بنزین بزند (در باک بنزین بریزد).‬
Learn Slovene
‫او باید ماشین را تعمیر کند.‬
Learn Slovene
‫او باید ماشین را بشوید.‬
Learn Slovene
 
‫او (مونث) باید خرید کند.‬
Learn Slovene
‫او (مونث) باید خانه را تمیز کند.‬
Learn Slovene
‫او باید لباسها را بشوید.‬
Learn Slovene
 
‫ما باید چند لحظه دیگر به مدرسه برویم.‬
Learn Slovene
‫ما باید چند لحظه دیگر سر کار برویم.‬
Learn Slovene
‫ما باید چند لحظه دیگر پیش دکتر برویم.‬
Learn Slovene
 
‫شما باید منتظر اتوبوس باشید.‬
Learn Slovene
‫شما باید منتظر قطار باشید.‬
Learn Slovene
‫شما باید منتظر تاکسی باشید.‬
Learn Slovene