‫70 [هفتاد]‬

‫چیزی خواستن‬
70 [sedemdeset]

Learn Slovene
nekaj imeti rad
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫می خواهید سیگار بکشید؟‬
Learn Slovene
‫ می خواهید برقصید؟‬
Learn Slovene
‫ می خواهید پیاده روی کنید؟‬
Learn Slovene
 
‫من می خواهم سیگار بکشم.‬
Learn Slovene
‫یک نخ سیگار می خواهی ؟‬
Learn Slovene
‫او آتش (فندک) می خواهد.‬
Learn Slovene
 
‫من می خواهم چیزی بنوشم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم چیزی بخورم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم کمی استراحت کنم.‬
Learn Slovene
 
‫من می خواهم از شما سئوال کنم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم از شما تقاضای چیزی کنم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم شما را به چیزی دعوت کنم.‬
Learn Slovene
 
‫شما چه می خواهید (چه میل دارید)؟‬
Learn Slovene
‫یک قهوه می خواهید ؟‬
Learn Slovene
‫یا اینکه ترجیحاً یک چای می خواهید ؟‬
Learn Slovene
 
‫ما می خواهیم با ماشین به خانه برویم.‬
Learn Slovene
‫ شما تاکسی می خواهید؟‬
Learn Slovene
‫شما می خواهید تلفن کنید.‬
Learn Slovene