‫69 [شصت و نه]‬

‫لازم داشتن – خواستن‬
69 [devetinšestdeset]

Learn Slovene
potrebovati – hoteti
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫من به یک تخت خواب احتیاج دارم.‬
Learn Slovene
‫من میخواهم بخوابم.‬
Learn Slovene
‫اینجا تخت خواب وجود دارد؟‬
Learn Slovene
 
‫من یک لامپ احتیاج دارم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم بخوانم (مطالعه کنم).‬
Learn Slovene
‫اینجا لامپ وجود دارد؟‬
Learn Slovene
 
‫من یک تلفن لازم دارم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم تلفن کنم.‬
Learn Slovene
‫اینجا تلفن وجود دارد؟‬
Learn Slovene
 
‫من یک دوربین لازم دارم.‬
Learn Slovene
‫من می خاهم عکاسی کنم.‬
Learn Slovene
‫اینجا دوربین وجود دارد؟‬
Learn Slovene
 
‫من یک کامپیوتر لازم دارم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم یک ایمیل (پست الکترونیک) بفرستم.‬
Learn Slovene
‫اینجا یک کامپیوتر وجود دارد؟‬
Learn Slovene
 
‫من یک خودکار لازم دارم.‬
Learn Slovene
‫می خواهم چیزی بنویسم.‬
Learn Slovene
‫اینجا یک برگ کاغذ و یک خودکار وجود دارد؟‬
Learn Slovene