‫61 [شصت و یک]‬

‫اعداد ترتیبی‬
61 [enainšestdeset]

Learn Slovene
Vrstilni števniki
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫اولین ماه ژانویه است.‬
Learn Slovene
‫دومین ماه فوریه است.‬
Learn Slovene
‫سومین ماه مارس است.‬
Learn Slovene
 
‫چهارمین ماه آوریل است.‬
Learn Slovene
‫پنجمین ماه مه است.‬
Learn Slovene
‫ششمین ماه ژوئن است.‬
Learn Slovene
 
‫شش ماه، یک نیمسال محسوب می شوند.‬
Learn Slovene
‫ژانویه، فوریه، مارس،‬
Learn Slovene
‫آوریل، مه، ژوئن.‬
Learn Slovene
 
‫ماه هفتم ژوئیه است.‬
Learn Slovene
‫ماه هشتم اوت (آگوست) است.‬
Learn Slovene
‫ماه نهم سپتامبر است.‬
Learn Slovene
 
‫ماه دهم اکتبر است.‬
Learn Slovene
‫ماه یازدهم نوامبر است.‬
Learn Slovene
‫ماه دوازدهم دسامبر است.‬
Learn Slovene
 
‫دوازده ماه، یک سال را تشکیل می دهند.‬
Learn Slovene
‫ژوئیه، آگوست، سپتامبر،‬
Learn Slovene
‫اکتبر، نوامبر، دسامبر.‬
Learn Slovene