‫59 [پنجاه و نه]‬

‫در اداره پست‬
59 [devetinpetdeset]

Learn Slovene
Na pošti (Na poštnem uradu)
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫پستخانه بعدی کجاست؟‬
Learn Slovene
‫تا پستخانه بعدی خیلی راه است؟‬
Learn Slovene
‫صندوق پست بعدی کجاست؟‬
Learn Slovene
 
‫من تعدادی تمبر لازم دارم.‬
Learn Slovene
‫برای یک کارت پستال و یک نامه.‬
Learn Slovene
‫هزینه ارسال به آمریکا چقدراست؟‬
Learn Slovene
 
‫وزن بسته چقدر است؟‬
Learn Slovene
‫می توانم آنرا با پست هوایی ارسال کنم؟‬
Learn Slovene
‫چه مدت طول می کشد تا محموله به مقصد برسد؟‬
Learn Slovene
 
‫کجا می توانم تلفن بزنم؟‬
Learn Slovene
‫باجه تلفن بعدی کجاست؟‬
Learn Slovene
‫کارت تلفن دارید؟‬
Learn Slovene
 
‫دفترچه تلفن دارید؟‬
Learn Slovene
‫پیش شماره کشور اتریش را می دانید؟‬
Learn Slovene
‫یک لحظه، می روم نگاه کنم.‬
Learn Slovene
 
‫تلفن همیشه اشغال است.‬
Learn Slovene
‫چه شماره ای را گرفتید؟‬
Learn Slovene
‫ابتدا باید عدد صفر را بگیرید.‬
Learn Slovene