‫58 [پنجاه و هشت]‬

‫اعضا بدن‬
58 [oseminpetdeset]

Learn Slovene
Deli telesa
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫من یک مرد طراحی می کنم.‬
Learn Slovene
‫ابتدا سر‬
Learn Slovene
‫این مرد یک کلاه بر سر دارد.‬
Learn Slovene
 
‫موها را نمی توان دید.‬
Learn Slovene
‫گوشها را هم نمی توان دید.‬
Learn Slovene
‫کمر را هم نمی توان دید.‬
Learn Slovene
 
‫من چشم ها و دهان را طراحی می کنم.‬
Learn Slovene
‫آن مرد می رقصد و می خندد.‬
Learn Slovene
‫آن مرد یک بینی دراز دارد.‬
Learn Slovene
 
‫او یک عصا در دستهایش دارد.‬
Learn Slovene
‫او همچنین یک شال گردن به دورگردنش دارد.‬
Learn Slovene
‫زمستان است و هوا سرد است.‬
Learn Slovene
 
‫بازو ها قوی هستند.‬
Learn Slovene
‫پاها هم قوی هستند.‬
Learn Slovene
‫این مرد از برف درست شده است.‬
Learn Slovene
 
‫او شلوار یا پالتو نپوشیده است.‬
Learn Slovene
‫اما او سردش نیست (نمی لرزد).‬
Learn Slovene
‫او یک آدم برفی است.‬
Learn Slovene