‫55 [پنجاه و پنج]‬

‫کار‬
55 [petinpetdeset]

Learn Slovene
Na delu
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫شغل شما چیست؟‬
Learn Slovene
‫شوهر من پزشک است.‬
Learn Slovene
‫من نیمه وقت به عنوان پرستار کار می کنم.‬
Learn Slovene
 
‫به زودی حقوق بازنشستگی ما پرداخت می شود.‬
Learn Slovene
‫اما مالیات ها زیاد هستند.‬
Learn Slovene
‫و بیمه درمانی بالاست (زیاد است).‬
Learn Slovene
 
‫تو می خواهی چکاره بشوی؟‬
Learn Slovene
‫ من می خواهم مهندس بشوم.‬
Learn Slovene
‫ من می خواهم در دانشگاه تحصیل کنم.‬
Learn Slovene
 
‫من کارآموز هستم.‬
Learn Slovene
‫درآمدم زیاد نیست.‬
Learn Slovene
‫من در خارج از کشور کارآموزی می کنم.‬
Learn Slovene
 
‫این رئیس من است.‬
Learn Slovene
‫من همکارهای مهربانی دارم.‬
Learn Slovene
‫ظهرها همیشه به سلف اداره می رویم.‬
Learn Slovene
 
‫من در جستجوی کار هستم.‬
Learn Slovene
‫من یک سال است که بیکار هستم.‬
Learn Slovene
‫در این کشور بیکار زیاد است.‬
Learn Slovene