‫53 [پنجاه و سه]‬

‫مغازه ها‬
53 [triinpetdeset]

Learn Slovene
Opravki
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫ما در جستجوی یک فروشگاه ورزشی هستیم.‬
Learn Slovene
‫ما در جستجوی یک قصابی هستیم.‬
Learn Slovene
‫ما درجستجوی یک داروخانه هستیم.‬
Learn Slovene
 
‫چون که ما می خواهیم توپ فوتبال بخریم.‬
Learn Slovene
‫چون که ما می خواهیم کالباس بخریم.‬
Learn Slovene
‫چون که ما می خواهیم دارو بخریم.‬
Learn Slovene
 
‫دنبال فروشگاه ورزشی میگردیم تا توپ فوتبال بخریم.‬
Learn Slovene
‫دنبال قصابی می گردیم تا کالباس بخریم.‬
Learn Slovene
‫دنبال داروخانه می گردیم تا دارو بخریم.‬
Learn Slovene
 
‫من در جستجوی یک جواهر فروشی هستم.‬
Learn Slovene
‫من در جستجوی یک مغازه عکاسی هستم.‬
Learn Slovene
‫من در جستجوی یک قنادی هستم.‬
Learn Slovene
 
‫من قصد دارم یک حلقه بخرم.‬
Learn Slovene
‫من قصد دارم یک حلقه فیلم بخرم.‬
Learn Slovene
‫من قصد دارم یک کیک بخرم.‬
Learn Slovene
 
‫من در جستجوی یک جواهر فروشی هستم تا یک حلقه بخرم.‬
Learn Slovene
‫من در جستجوی یک عکاسی هستم تا یک حلقه فیلم بخرم.‬
Learn Slovene
‫من در جستجوی یک قنادی هستم تا یک کیک بخرم.‬
Learn Slovene