‫46 [چهل و شش]‬

‫در دیسکو‬
46 [šestinštirideset]

Learn Slovene
V diskoteki
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫این صندلی خالی است؟‬
Learn Slovene
‫اجازه هست کنار شما بنشینیم؟‬
Learn Slovene
‫با کمال میل.‬
Learn Slovene
 
‫نظرتان درمورد موسیقی چیست؟‬
Learn Slovene
‫صدای آن کمی بلند است.‬
Learn Slovene
‫اما گروه موسیقی کارش را نسبتا خوب انجام می دهد.‬
Learn Slovene
 
‫شما زیاد اینجا می آیید؟‬
Learn Slovene
‫نه، این اولین بار است.‬
Learn Slovene
‫من تا به حال اینجا نیامدم.‬
Learn Slovene
 
‫شما می رقصید؟‬
Learn Slovene
‫شاید بعدا.‬
Learn Slovene
‫من نمی توانم خوب برقصم.‬
Learn Slovene
 
‫خیلی ساده است.‬
Learn Slovene
‫من به شما نشان می دهم.‬
Learn Slovene
‫نه، ترجیح می دهم زمانی دیگر برقصم.‬
Learn Slovene
 
‫منتظر کسی هستید؟‬
Learn Slovene
‫بله، منتظر دوست پسرم هستم.‬
Learn Slovene
‫آنجاست، دارد می آید!‬
Learn Slovene