‫40 [چهل]‬

‫سؤال در مورد مسیر حرکت‬
40 [štirideset]

Learn Slovene
Spraševanje na poti
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫معذرت میخّواهم (ببخشید)!‬
Learn Slovene
‫میتوانید به من کمک کنید؟‬
Learn Slovene
‫ در این اطراف رستوران خوبی وجود دارد؟‬
Learn Slovene
 
‫سر نبش، سمت چپ بروید.‬
Learn Slovene
‫سپس مقداری مستقیم بروید.‬
Learn Slovene
‫بعد صد متر به طرف راست بروید.‬
Learn Slovene
 
‫با اتوبوس هم میتوانید بروید.‬
Learn Slovene
‫با مترو هم می توانید بروید.‬
Learn Slovene
‫اصلآ می توانید پشت سر من حرکت کنید.‬
Learn Slovene
 
‫چگونه به استادیوم فوتبال بروم؟‬
Learn Slovene
‫از پل عبور کنید.‬
Learn Slovene
‫از تونل عبور کنید.‬
Learn Slovene
 
‫تا سومین چراغ راهنما بروید.‬
Learn Slovene
‫سپس اولین خیابان به طرف راست بپیچید.‬
Learn Slovene
‫و بعد از چهارراه عبور کنید.‬
Learn Slovene
 
‫ببخشید، چگونه به فرودگاه بروم؟‬
Learn Slovene
‫بهترین راه این است که با مترو بروید.‬
Learn Slovene
‫تا آخرین ایستگاه بروید.‬
Learn Slovene