‫26 [بیست و شش]‬

‫در طبیعت‬
26 [šestindvajset]

Learn Slovene
V naravi
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫آن برج را آنجا می بینی؟‬
Learn Slovene
‫آن کوه را آنجا می بینی ؟‬
Learn Slovene
‫آن دهکده را آنجا می بینی ؟‬
Learn Slovene
 
‫آن رودخانه را آنجا می بینی ؟‬
Learn Slovene
‫آن پل را آنجا می بینی ؟‬
Learn Slovene
‫آن دریاچه را آنجا می بینی؟‬
Learn Slovene
 
‫من از آن پرنده خوشم می آید.‬
Learn Slovene
‫از آن درخت خوشم می آید.‬
Learn Slovene
‫از این سنگ خوشم می آید.‬
Learn Slovene
 
‫از آن پارک خوشم می آید.‬
Learn Slovene
‫از آن باغ خوشم می آید.‬
Learn Slovene
‫از این گل خوشم می آید.‬
Learn Slovene
 
‫به نظر من آن زیباست.‬
Learn Slovene
‫به نظر من آن جالب است.‬
Learn Slovene
‫به نظر من آن بسیار زیباست.‬
Learn Slovene
 
‫به نظر من آن زشت است.‬
Learn Slovene
‫به نظر من آن کسل کننده است.‬
Learn Slovene
‫به نظر من آن وحشتناک است.‬
Learn Slovene