‫22 [بیست و دو]‬

‫گفتگوی کوتاه 3‬
22 [dvaindvajset]

Learn Slovene
Kratek pogovor 3
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫شما سیگار می کشید؟‬
Learn Slovene
‫در گذشته ،بله.‬
Learn Slovene
‫اما حالا دیگر سیگار نمی کشم.‬
Learn Slovene
 
‫اذیت می شوید اگر من سیگار بکشم؟‬
Learn Slovene
‫نه، مطلقاً نه.‬
Learn Slovene
‫مزاحمتی برای من نیست.‬
Learn Slovene
 
‫شما چیزی می نوشید؟‬
Learn Slovene
‫یک گیلاس کنیاک؟‬
Learn Slovene
‫نه، ترجیح میدهم یک آبجو بنوشم.‬
Learn Slovene
 
‫شما زیاد مسافرت می کنید؟‬
Learn Slovene
‫بله، البته اکثرا سفر های کاری.‬
Learn Slovene
‫اما حالا اینجا تعطیلاتمان را می گذرانیم.‬
Learn Slovene
 
‫اینجا چقدر گرم است.‬
Learn Slovene
‫بله امروز واقعاً گرم است.‬
Learn Slovene
‫برویم روی بالکن.‬
Learn Slovene
 
‫فردا اینجا یک مهمانی برگزار می شود.‬
Learn Slovene
‫شما هم میائید؟‬
Learn Slovene
‫بله، ما هم دعوت شده ایم.‬
Learn Slovene