‫21 [بیست و یک]‬

‫گفتگوی کوتاه 2‬
21 [enaindvajset]

Learn Slovene
Kratek pogovor 2
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫شما از کجا می آیید؟‬
Learn Slovene
‫اهل بازل هستم.‬
Learn Slovene
‫بازل در سوییس قرار دارد.‬
Learn Slovene
 
‫می توانم آقای مولر را به شما معرفی کنم؟‬
Learn Slovene
‫او خارجی است.‬
Learn Slovene
‫او به چندین زبان تسلط دارد.‬
Learn Slovene
 
‫شما برای اولین بار اینجا هستید؟‬
Learn Slovene
‫نه، من سال گذشته هم اینجا بودم.‬
Learn Slovene
‫اما تنها یک هفته.‬
Learn Slovene
 
‫پیش ما به شما خوش می گذرد؟‬
Learn Slovene
‫بسیار خوب است. مردم مهربان هستند.‬
Learn Slovene
‫از مناظر اینجا هم خوشم می آید.‬
Learn Slovene
 
‫شغل شما چیست؟‬
Learn Slovene
‫من مترجم هستم.‬
Learn Slovene
‫من کتاب ترجمه می کنم.‬
Learn Slovene
 
‫شما اینجا تنها هستید؟‬
Learn Slovene
‫نه، خانمم / شوهرم هم اینجاست.‬
Learn Slovene
‫و دو فرزندم آنجا هستند.‬
Learn Slovene