‫18 [هیجده]‬

‫نظافت خانه‬
18 [osemnajst]

Learn Slovene
Veliko čiščenje
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫امروز شنبه است.‬
Learn Slovene
‫ما امروز وقت داریم.‬
Learn Slovene
‫امروز آپارتمان را تمیز می کنیم.‬
Learn Slovene
 
‫من حمام را تمیز می کنم.‬
Learn Slovene
‫شوهرم اتومبیل را می شوید.‬
Learn Slovene
‫بچه ها دوچرخه ها را تمیز می کنند.‬
Learn Slovene
 
‫مادربزرگ به گلها آب می دهد.‬
Learn Slovene
‫بچه ها اطاقشان (اطاق بچه ها را) تمیز می کنند.‬
Learn Slovene
‫شوهرم میز تحریرش را مرتب می کند.‬
Learn Slovene
 
‫من لباسها را درون ماشین لباس شوئی می ریزم.‬
Learn Slovene
‫من لباسها را آویزان می کنم.‬
Learn Slovene
‫من لباسها را اتو می کنم.‬
Learn Slovene
 
‫پنجره ها کثیف هستند.‬
Learn Slovene
‫کف اطاق کثیف است.‬
Learn Slovene
‫ظرفها کثیف هستند.‬
Learn Slovene
 
‫کی پنجره ها را تمیز می کند؟‬
Learn Slovene
‫کی جارو می کند؟‬
Learn Slovene
‫کی ظرفها را می شوید؟‬
Learn Slovene