‫16 [شانزده]‬

‫فصل های سال و آب و هوا‬
16 [šestnajst]

Learn Slovene
Letni časi in vreme
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫این ها فصل های سال هستند:‬
Learn Slovene
‫بهار، تابستان،‬
Learn Slovene
‫پائیز و زمستان.‬
Learn Slovene
 
‫تابستان گرم است.‬
Learn Slovene
‫در تابستان خورشید می تابد.‬
Learn Slovene
‫در تابستان دوست داریم پیاده روی کنیم.‬
Learn Slovene
 
‫زمستان سرد است.‬
Learn Slovene
‫در زمستان برف یا باران می بارد.‬
Learn Slovene
‫در زمستان ببشتر دوست داریم در خانه بمانیم.‬
Learn Slovene
 
‫سرد است.‬
Learn Slovene
‫باران می بارد.‬
Learn Slovene
‫باد می وزد.‬
Learn Slovene
 
‫گرم است.‬
Learn Slovene
‫آفتابی است.‬
Learn Slovene
‫هوا صاف است.‬
Learn Slovene
 
‫هوا امروز چطور است؟‬
Learn Slovene
‫امروز سرد است.‬
Learn Slovene
‫امروز گرم است.‬
Learn Slovene