‫13 [سیزده]‬

‫فعالیتها‬
13 [trinajst]

Learn Slovene
Dejavnosti
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫مارتا چکار می کند؟‬
Learn Slovene
‫او در اداره کار می کند.‬
Learn Slovene
‫او با کامپیوتر کار می کند.‬
Learn Slovene
 
‫مارتا کجاست؟‬
Learn Slovene
‫در سینما.‬
Learn Slovene
‫او یک فیلم تماشا می کند.‬
Learn Slovene
 
‫پیتر چکار می کند؟‬
Learn Slovene
‫او در دانشگاه تحصیل می کند.‬
Learn Slovene
‫او در رشته زبان تحصیل می کند.‬
Learn Slovene
 
‫پیتر کجاست؟‬
Learn Slovene
‫در کافه.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) قهوه می نوشد.‬
Learn Slovene
 
‫کجا دوست دارید بروید؟‬
Learn Slovene
‫به کنسرت.‬
Learn Slovene
‫شما به شنیدن موسیقی علاقه مندید. ‬
Learn Slovene
 
‫به کجا دوست نداربد بروبد؟‬
Learn Slovene
‫به دیسکو.‬
Learn Slovene
‫شمابه رقصیدن علاقه ندارید.‬
Learn Slovene