‫12 [دوازده]‬

‫نوشیدنیها‬
12 [dvanajst]

Learn Slovene
Pijače
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫من چای می نوشم.‬
Learn Slovene
‫من قهوه می نوشم.‬
Learn Slovene
‫من آب معدنی می نوشم.‬
Learn Slovene
 
‫تو چای را با لیمو می نوشی؟‬
Learn Slovene
‫تو قهوه را با شکر می نوشی؟‬
Learn Slovene
‫تو آب را با یخ می نوشی؟‬
Learn Slovene
 
‫اینجا یک مهمانی است.‬
Learn Slovene
‫مردم شامپاین می نوشند.‬
Learn Slovene
‫مردم شراب و آبجو می نوشند.‬
Learn Slovene
 
‫تو الکل می نوشی؟‬
Learn Slovene
‫تو ویسکی می نوشی؟‬
Learn Slovene
‫تو نوشابه و رام می نوشی؟‬
Learn Slovene
 
‫من شامپاین دوست ندارم.‬
Learn Slovene
‫من شراب دوست ندارم.‬
Learn Slovene
‫من آبجو دوست ندارم.‬
Learn Slovene
 
‫بچه شیر دوست دارد.‬
Learn Slovene
‫بچه کاکائو و آب سیب دوست دارد.‬
Learn Slovene
‫آن خانم آب پرتقال و آب گریپ فروت دوست دارد.‬
Learn Slovene