‫11 [یازده]‬

‫ماهها‬
11 [enajst]

Learn Slovene
Meseci
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫ژانویه‬
Learn Slovene
‫فوریه‬
Learn Slovene
‫مارس‬
Learn Slovene
 
‫آوریل‬
Learn Slovene
‫مه‬
Learn Slovene
‫ژوئن‬
Learn Slovene
 
‫اینها شش ماه هستند.‬
Learn Slovene
‫ژانویه، فوریه، مارس،‬
Learn Slovene
‫آوریل، مه، ژوئن.‬
Learn Slovene
 
‫ژوئیه‬
Learn Slovene
‫آگوست (اوت)‬
Learn Slovene
‫سپتامبر‬
Learn Slovene
 
‫اکتبر‬
Learn Slovene
‫نوامبر‬
Learn Slovene
‫دسامبر‬
Learn Slovene
 
‫اینها هم شش ماه هستند.‬
Learn Slovene
‫ژوئیه، آگوست، سپتامبر،‬
Learn Slovene
‫اکتبر، نوامبر، دسامبر.‬
Learn Slovene