‫10 [ده]‬

‫دیروز – امروز – فردا‬
10 [deset]

Learn Slovene
Včeraj – danes – jutri
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫دیروز شنبه بود.‬
Learn Slovene
‫من دیروز سینما بودم.‬
Learn Slovene
‫فیلم جالبی بود.‬
Learn Slovene
 
‫امروز یکشنبه است.‬
Learn Slovene
‫من امروز کار نمیکنم.‬
Learn Slovene
‫من امروز در خانه می مانم.‬
Learn Slovene
 
‫فردا دوشنبه است.‬
Learn Slovene
‫من فردا دوباره کار می کنم.‬
Learn Slovene
‫من در اداره کار میکنم.‬
Learn Slovene
 
‫این کیست؟‬
Learn Slovene
‫این پیتر است.‬
Learn Slovene
‫پیتر دانشجو است.‬
Learn Slovene
 
‫این کیست؟‬
Learn Slovene
‫این مارتا است.‬
Learn Slovene
‫مارتا منشی است.‬
Learn Slovene
 
‫پیتر و مارتا با هم دوست هستند.‬
Learn Slovene
‫پیتر دوست پسر مارتا است.‬
Learn Slovene
‫مارتا دوست دختر پیتر است.‬
Learn Slovene