‫8 [هشت]‬

‫ساعات روز‬
8 [osem]

Learn Slovene
Koliko je ura?
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫معذرت می خواهم!‬
Learn Slovene
‫ساعت چند است؟‬
Learn Slovene
‫بسیار سپاسگزارم.‬
Learn Slovene
 
‫ساعت یک است.‬
Learn Slovene
‫ساعت دو است.‬
Learn Slovene
‫ساعت سه است.‬
Learn Slovene
 
‫ساعت چهار است.‬
Learn Slovene
‫ساعت پنج است.‬
Learn Slovene
‫ساعت شش است.‬
Learn Slovene
 
‫ساعت هفت است.‬
Learn Slovene
‫ساعت هشت است.‬
Learn Slovene
‫ساعت نه است.‬
Learn Slovene
 
‫ساعت ده است.‬
Learn Slovene
‫ساعت یازده است.‬
Learn Slovene
‫ساعت دوازده است.‬
Learn Slovene
 
‫یک دقیقه شصت ثانیه دارد.‬
Learn Slovene
‫یک ساعت شصت دقیقه دارد.‬
Learn Slovene
‫یک روز بیست و چهار ساعت است.‬
Learn Slovene