‫4 [چهار]‬

‫در مدرسه‬
4 [štiri]

Learn Slovene
V šoli
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫ما کجا هستیم؟‬
Learn Slovene
‫ما در مدرسه هستیم.‬
Learn Slovene
‫ما کلاس درس داریم‬
Learn Slovene
 
‫اینها دانش آموزان هستند.‬
Learn Slovene
‫این خانم معلم است.‬
Learn Slovene
‫این کلاس درس است.‬
Learn Slovene
 
‫ما چکار می کنیم؟‬
Learn Slovene
‫ما درس میخوانیم.‬
Learn Slovene
‫ما یک زبان یاد میگیریم.‬
Learn Slovene
 
‫من انگلیسی یاد میگیرم.‬
Learn Slovene
‫تو اسپانیایی یاد میگیری.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) آلمانی یاد میگیرد.‬
Learn Slovene
 
‫ما فرانسوی یاد میگیریم.‬
Learn Slovene
‫شما ایتالیایی یادمیگیرید.‬
Learn Slovene
‫آنها روسی یاد میگیرند.‬
Learn Slovene
 
‫یادگیری زبان جالب است.‬
Learn Slovene
‫ما میخواهیم انسانها را بفهمیم.‬
Learn Slovene
‫ما میخواهیم با انسانها صحبت کنیم.‬
Learn Slovene