up  ‫منو‬  
Click on a chapter!
فهرست
‫اشخاص‬     ‫در فرودگاه‬     ‫لازم داشتن – خواستن‬
‫خانواده‬     ‫عبور و مرور درون شهری ‬     ‫چیزی خواستن‬
‫آشنا شدن‬     ‫در راه‬     ‫چیزی خواستن‬
‫در مدرسه‬     ‫در تاکسی‬     ‫چیزی که باید انجام گیرد‬
‫کشورها و زبانها‬     ‫خرابی ماشین‬     ‫اجازه داشتن برای انجام کاری‬
‫خواندن و نوشتن‬     ‫سؤال در مورد مسیر حرکت‬     ‫خواهش کردن درمورد چیزی‬
‫اعداد‬     ‫جهت یابی‬     ‫دلیل آوردن برای چیزی 1‬
‫ساعات روز‬     ‫بازدید از شهر‬     ‫ دلیل آوردن برای چیزی 2‬
‫روزهای هفته‬     ‫در باغ وحش‬     ‫دلیل آوردن برای چیزی 3‬
‫دیروز – امروز – فردا‬     ‫گردش عصر (شب)‬     ‫صفت ها 1‬
‫ماهها‬     ‫در سینما‬     ‫صفت ها 2‬
‫نوشیدنیها‬     ‫در دیسکو‬     ‫صفت ها 3‬
‫فعالیتها‬     ‫تدارک سفر‬     ‫گذشته (زمان گذشته) 1‬
‫رنگ ها‬     ‫فعالیت های تعطیلاتی‬     ‫گذشته (زمان گذشته) 2‬
‫میوه ها و مواد غذایی‬     ‫ورزش‬     ‫گذشته (زمان گذشته) 3‬
‫فصل های سال و آب و هوا‬     ‫در استخر شنا‬     ‫گذشته (زمان گذشته) 4‬
‫در خانه‬     ‫خرید مایحتاج ‬     ‫سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 1‬
‫نظافت خانه‬     ‫در فروشگاه‬     ‫سوال کردن- گذشته (زمان گذشته) 2‬
‫در آشپزخانه‬     ‫مغازه ها‬     ‫زمان گذشته افعال معین 1‬
‫گفتگوی کوتاه 1‬     ‫خرید‬     ‫زمان گذشته افعال معین 2‬
‫گفتگوی کوتاه 2‬     ‫کار‬     ‫امری 1‬
‫گفتگوی کوتاه 3‬     ‫احساس ها‬     ‫امری 2‬
‫یادگیری زبانهای خارجی‬     ‫در مطب دکتر‬     ‫جملات وابسته با که 1‬
‫قرار ملاقات‬     ‫اعضا بدن‬     ‫جملات وابسته با که 2‬
‫در شهر‬     ‫در اداره پست‬     ‫جملات وابسته با آیا‬
‫در طبیعت‬     ‫در بانک‬     ‫حروف ربط 1‬
‫در هتل – ورود به هتل‬     ‫اعداد ترتیبی‬     ‫حروف ربط 2‬
‫در هتل – شکایت‬     ‫سئوال کردن 1‬     ‫حروف ربط 3‬
‫دررستوران 1‬     ‫سئوال کردن 2‬     ‫حروف ربط 4‬
‫در رستوران 2‬     ‫نفی 1‬     ‫حروف ربط مضاعف‬
‫در رستوران 3‬     ‫نفی 2‬     ‫حالت اضافه‬
‫در رستوران 4‬     ‫ضمائر ملکی 1‬     ‫قیدها‬
‫در ایستگاه قطار‬     ‫ضمائر ملکی 2‬    
‫در قطار‬     ‫بزرگ – کوچک‬    

up  ‫منو‬